úterý 19. ledna 2016

Fórum zdravé výživy opět na švestkách

Obří studie potvrzuje, že rostlinné tuky opravdu chrání před infarkty.

Zdrojem je web "Tlukot srdce", autor nepodepsaný. Fórum zdravé výživy má "výživné" vědecké články a objevují se zde "třeskuté nezávislé" analýzy, jak jsem psal zde.

Ha, konečně! Na něco takového čekám celou dobu, co se zajímám o vědecký výzkum v oblasti výživy. Nepodepsaný překladatel abstraktu v kvalitě zhruba anglického článku ze Science Daily dokonce sebevědomě nadsazuje:

Prosíme Vás, nahraďte už konečně ve Vaší stravě živočišné tuky rostlinnými, lepší data už Vám nabídnout neumíme!

Super, sem s těmi daty!

Až na to, že nám nikdo žádná data nenabízí. Samozřejmě, data z vědeckých studií jsou obvykle přísně chráněná a dostupná jenom několika vyvoleným výzkumníkům. Tedy onen anonymní překladatel nám žádná data k nezávislé analýze nenabízí. Ba dokonce nám nenabízí ani studii či její nezávislé zhodnocení ze svého pera. Ve skutečnosti nám nabízí lehce okomentovaný abstrakt článku, který je schován za pay-wallem, tedy se k němu můžete dostat jen pokud zaplatíte (vy nebo, jako v mém případě, vaše univerzita či jiná instituce). Překladatel totiž ani onu citovanou studii neviděl, protože by nemohl nikdy vypustit tuto větu:

..pokud nahradili účastnice a účastníci studie během sledování živočišné tuky rostlinnými, výrazně (o 25 %) kleslo riziko srdečních infarktůProtože to nikde ve studii není. Studie v abstraktu říká poněkud skromněji, že toto nahrazení bylo spojeno. A i to je zkreslení zhodnocení toho, co je v článku. Pojďme na to.

Článek je statistickým schroustáním dat ze dvou poměrně dlouhých a obsáhlých prospektivních epidemiologických studií – Nurses Health Study (NHS) a Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Dohromady se jednalo o 127 536 účastníků, kteří neměli na počátku identifikovanou cukrovku, rakovinu nebo srdečně-cévní onemocnění.
  • První problém: nejedná se o vzorek běžné populace, ale o vzorek sester a mužských zdravotnických pracovníků.
Tito lidé měli každé čtyři roky napsat do dotazníku, co jedí. Jako údaj pro analýzu byl použit průměr zjištěný z těchto dotazníků do doby události.
  • Druhý problém – použitá metoda sběru dat je notoricky známá pro svou nepřesnost. Autoři studie se snaží mlžit a tvrdí, že při srovnání s přímým týdenním pozorováním, mají jejich dotazníky velkou přesnost. Korelační koeficient mezi okamžitými zápisky a tímto dotazníkem je, pěkně prosím, pro tuky 0,57, pro nasycené mastné kyseliny 0,68 (SFA), pro polynenasycené mastné kyseliny 0,48 (PUFA) a mononenasycené mastné kyseliny 0,58 (MUFA). Srovnání s výskytem mastných kyselin v tkáních je ještě tristnější.
Kategorie „kvalitních“ sacharidů neobsahovala ani ovoce ani zeleninu. Jde tedy jen o kategorii celozrnných obilovin.

Záměrem bylo zjistit vztah mezi těmito kategoriemi – tuk, SFA, PUFA, MUFA, sacharidy, „kvalitní“ sacharidy a „nekvalitní sacharidy a jednoduché cukry“, a výskytem koronárního onemocnění srdce (coronary hearth disease).

  • Třetí problém – nikoho tady nezajímají hloupé detaily jako úmrtnost, nebo délka života. Jenom kategorie, která obsahuje dohromady úmrtí na koronární onemocnění srdce a srdeční infarkt.
  • Čtvrtý problém – studie je observační, tedy neschopna potvrdit jakoukoliv kauzalitu (dalo by se diskutovat, pokud by byl vztah dostatečně silný a byly splněny další podmínky, známé jako Hillova kritéria. Říci, že tato studie něco dokazuje, je silnou ignorancí absolutních základů vědecké metodiky.

Autoři studie potom jednotlivé živiny rozdělily vždy do pěti (téměř?) stejně početných kategorií (statistickým žargonem do kvintilů) a ukázali tři srovnání – absolutní počty úmrtí v těchto kategoriích, poté regresní model, kdy kromě dotyčné kategorie byla jako vysvětlující proměnná zařazen věk a na závěr regrese, do které kromě věku zařadili spoustu dalších proměnných jako je například to, zdali dotyční kouří, jak často mají intenzivní pohyb, jaké mají BMI, rodinnou anamnézu cukrovky a srdečního infarktu a pár dalších detailů. Výsledek se nazývá multivariable-adjusted model, tedy model upravený o více proměnných,

Co je tedy konečným výsledkem? Výsledkem je regresní model s obrovským množstvím proměnných a pochybnou robustností, tedy laicky řekněme stabilitou. Tento model nám vyplivne odhady parametrů pro jednotlivé kategorie – kvintily příjmů jednotlivých živin, a pro všechny použité parametry. Parametry nám pak udávají, jak moc se násobí riziko koronárního onemocnění srdce, pokud se nacházíte v dané kategorii oproti situaci, kdybyste se nacházeli ve vybrané srovnávací kategorii, zde v prvním kvintilu. Pokud je parametr větší než 1, riziko roste. Pokud je menší než 1, klesá.

Do toho ještě hraje roli pojem statistické významnosti. Zjednodušeně, parametr odhadneme s určitou (zde 95%) jistotou, a pokud tento odhadnutý interval obsahuje 1, nemůžeme vyloučit nulový vliv přestoupení do této kategorie. To samé se dá vyjádřit i formálním testem, ale takto je to názornější.

Níže v tabulce reprodukuji základní výsledky srovnávající vždy první a pátý kvintil, tedy nejnižší a nejvyšší konzumaci.

Co z nich můžeme vyčíst?

Sestry údajně jedí více tuku a méně sacharidů než mužští zdravotníci, s výjimkou PUFA

Více tuku znamená méně příhod, více PUFA znamená méně příhod, více trans-mastných kyselin znamená více příhod a na samé hranici můžeme se zavřenýma očima a velkou dávkou slepé víry říct i to, že více rafinovaných sacharidů znamená více příhod a více celozrnných znamená méně příhod.

Hej, ale kde se vzala ta čísla o nahrazování?

Zde se dostávám ke svému tvrzení, že překladatel danou studii nečetl. Protože pak by věděl, že nikde ve studii není přímo empiricky (tedy na reálných lidech) kvantifikován vztah mezi nahrazením 5 % energetického příjmu ze SFA 5 % energetického příjmu z ostatních složek.

Autoři sice kvantifikovali změny v čase, ale došli k závěru, že SFA byly nahrazovány rafinovanými sacharidy.

Jak tedy ke svým číslům tedy autoři přišli? Vytvořili sérii nových regresních modelů, ve kterých kromě obvyklých proměnných byly navíc zastoupeny procenta (tedy již nikoliv kvintily) příjmů z dvojice srovnávaných kategorií. Tento model tedy vyplivne dva důležité parametry spojené s těmito kategoriemi a následně do něj výzkumník zadá snížení jedné kategorie o 5 procentních bodů a zvýšení druhé o těch samých 5 procentních bodů.

Pokud vám to ještě nedochází – autoři nepoužili data o změnách zastoupení jednotlivých živin, ale pouze jej nasimulovali. Tvrzení citované v úvodu o tom, že „pokud nahradili účastnice a účastníci…“ je zcela vycucané z prstu.

  • Další problém: Zvýšení příjmu PUFA o 5 procentních bodů oproti jaké hladině? Pokud jste v prvním kvintilu, přijímáte v průměru 3,9 nebo 4,4 % energie z PUFA. Navrhované zvýšení vás katapultuje nad průměr pátého kvintilu. To je dosti drastická změna jídelníčku a neobejde se bez změny mnoha dalších parametrů. Velký vtip onoho modelu je o tom, že používá „ceteris paribus“ podmínku – dané snížení rizika příhody je „platné“ pouze tehdy, když se nezmění nic jiného. Jenomže to je absolutní nonsens.
  • Druhý vtip je v tom, že model pracuje lineárně, ačkoliv je téměř jisté, že vztahu bude ve větším měřítku parabolický – když zvýšíte příjem PUFA ze 4 % na 9 %, přinese to dost pravděpodobně jiný výsledek, než když zvýšíte příjem ze 30 % na 35 %. Takže i v tomto ohledu je model absolutní nonsens.
  • Třetí vtip je v tom, že jelikož jsou PUFA spojeny se sníženým rizikem příhod i v celkovém modelu, tak je v podstatě jedno, co přesně nahrazují. Nejedná se tedy spíše o projev nedostatku PUFA?
  • Poslední vtip je v tom, že nikde ve studii se nesrovnávaly "rostlinné" a "živočišné" tuky, ale pouze kategorie mastných kyselin (SFA, MUFA, PUFA). Každý tuk v přírodě obsahuje mix těchto kategorií. Nejvýznamnějším zdrojem PUFA jsou například ryby - chce nám snad pan překladatel říci, že dle studie máme jíst méně ryb? Jenom pro představu níže v tabulce srovnání vepřového sádla a olivového oleje dle wikipedie. Jak například chcete provést čistou náhradu MUFA za SFA a to ještě v hodnotě 5 % celkového energetického příjmu?


Kolem čeho tedy udělal anonymní překladatel abstraktu takový humbuk a na čem založil své fráze o nejlepším důkazu nahrazování živočišných tuků rostlinnými?

Kolem studie, která nesrovnává konzumaci živočišných a rostlinných tuků, není schopná prokázat kauzalitu, která je od počátku postavená na nekvalitních mnohokrát ždímaných datech a složitém statistickém čarování, kterou nezajímá úmrtnost a která své nejhlasitěji vytrubované závěry staví na základě nesmyslného teoretického modelu a nikoliv skutečném pozorování, jak nám pan anonymní překladatel jménem Fóra zdravé výživy lže.

Žádné komentáře:

Okomentovat